Klachten

Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Tandartsenpraktijk Componistenlaan doet er alles aan om u zo goed mogelijk te behandelen. Ondanks dat kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of de manier waarop wij u hebben geïnformeerd. Als u een klacht heeft over de gang van zaken binnen de praktijk dan vinden wij het belangrijk dat u die met ons bespreekt.

Vraag om een verhelderend gesprek. Bespreek uw klacht met uw behandelend tandarts. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Uw tandarts heeft er recht op te weten dat u niet tevreden bent. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek met uw tandarts worden opgelost. Blijft u ontevreden na dit gesprek of heeft u het gevoel dat een gesprek over uw klacht (om wat voor reden dan ook) niets oplevert, uit dan uw klacht schriftelijk aan uw tandarts. De Klachtencommissie Tandheelkunde raadt aan dit per aangetekende brief te doen. Van zowel u als de tandarts wordt verwacht dat u probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Indien u tot een oplossing komt, vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een termijn af wanneer de klacht afgehandeld zou kunnen worden. Pas als u er samen niet meer uit komt staan er andere wegen open.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie KNMT. (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u voor de tandartsen Simone Scalé,  Frederique San Giorgi, Stephanie Slats, Marijn te Poel, Rosanne Liek, Vivian Koopmanschap en Yasmin Kashmour zich richten tot de KNMT KNMT-klachtenregeling. Voor tandartsen Bas Njio en Floris Hartman kan dit bij de ANT  (Associatie Nederlandse Tandartsen)  https://www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/klachtformulier). U kunt daar om bemiddeling vragen. Er zijn dan twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Ingediende klachten bij de Klachtencommissie kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden:
– tandheelkunde
– communicatie/bejegening
– declaraties
– combinatie van bovengenoemde

Klachten over geldvorderingen en schadevergoedingen neemt de Klachtencommissie in geen enkel geval in behandeling.